Go Back

WiFi 6E

WiFi 6E (802.11AX)

WiFi 6E 技术扩展到了全新的 6GHz 频段,提供更多 WiFi 能力,更多更快速的互联网流通量。除了能够提供高速的传输速度,WiFi 6E 也能降低延迟,并支持相当于 5G 网络的服务。

* 是否支持Wi-Fi 6E (6GHz) 根据不同的出货地区而定。